Komodo dragon

Komodo dragon at the Columbus Zoo, Powell, Ohio.